Polityka prywatności

Polityka prywatności

 • DEFINICJE
 1. Administrator – Centrum Medyczne Gamma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Władysława Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa o numerze o numerze KRS: 0000417488, NIP:  5272675737, REGON: 14608678700000.
 2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).
 3. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 4. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora dostępna pod adresem https://cmgamma.pl.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu lub z usługi opisanej w niniejszej Polityce prywatności.
 6. Inspektor Ochrony Danych – osoba powołana przez Administratora w celu wsparcia go w przestrzeganiu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 • CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Korzystanie z Serwisu Administrator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników Serwisu takiej jak adres IP, informacje o plikach cookies w celu prezentacji zamieszczonych treści oraz prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest obsługa i prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej Serwisu.
 2. Formularz zgłoszeniowy – Administrator umożliwia Użytkownikowi zadanie pytania na wybrany przez niego temat za pomocą formularza zgłoszeniowego, umieszczonego na stronie Serwisu. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne i służy uproszczeniu komunikacji z Administratorem. Podstawą przetwarzania podanych przez Użytkownika danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest udzielenia odpowiedzi na pytania osób w związku z prowadzoną działalnością.
 3. E-rejestracja – Na stronie internetowej Serwisu umieszczono odnośnik umożliwiający logowanie się do portalu Administratora dostępnego pod adresem internetowym https://erejestracja.cmgamma.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może umówić wizytę. Regulamin portalu e-rejestracja znajduje się https://erejestracja.cmgamma.pl/regulamincmgamma.pdf.
 4. Portale społecznościowe – w Serwisie umieszczone zostały kody odwołujące się do portali społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube) funkcjonujących poza Serwisem, na których Administrator prowadzi swoje profile promujące jego działalność. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w związku z prowadzeniem kont w mediach społecznościowych w celu promocji swojej działalności, co stanowi jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej Serwisu.
 5. Newsletter – Administrator na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody przesyła na wskazany adres e-mail informacje dotyczące prowadzonej przez niego działalności. Wyrażanie zgody na przetwarzanie danych w celach przesłania newslettera jest dobrowolne i może zostać cofnięte w każdym czasie. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z wysyłką newslettera art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 6. Korespondencja elektroniczna – Dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej są przetwarzane przez Administratora w celu udzielenia nadawcy odpowiedzi zwrotnej oraz wyjaśnienia sprawy, będącej przedmiotem kontaktu. Podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością.
 7. Kontakt telefoniczny – Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma możliwość wprowadzenia swojego numeru telefonu w celu udostępnienia go Administratorowi. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne i ma na celu podjęcie przez Administratora kontaktu telefonicznego wobec Użytkownika w związku z potrzebą uzyskania dodatkowych informacji dotyczących działalności Administratora. Podstawą przetwarzania danych związanych z telefoniczną obsługą klientów i interesantów za pośrednictwem infolinii jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest prowadzenie infolinii, lub jeśli Administrator udostępnia taką usługę – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Rozmowy telefoniczne są nagrywane  – w takim wypadku na początku rozmowy przekazywana jest stosowna informacja. Rejestracja rozmów odbywa się w celu monitorowania jakości świadczonej usługi oraz weryfikacji pracy konsultantów, a także w celach statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na dbaniu o jak najwyższą jakość obsługi, a także pracy konsultantów oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących komunikacji telefonicznej.

 

 • OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przechowywania danych osobowych zależy od rodzaju świadczonej usługi oraz celu, w którym dane zostały zebrane. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę prawną przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

 • PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, Użytkownikowi przysługują poniższe prawa. W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając z podanych w tym celu danych kontaktowych. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia. Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą elektroniczną lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej. Postępowanie w sprawie wniosku jest wolne od opłat.

 

 1. Prawo dostępu do danych – Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie tego, czy ten przetwarza jego dane osobowych oraz szczegółowe informacje związane z tym procesem. Użytkownikowi przysługuje ponadto prawo dostępu do swoich danych, a także możliwość uzyskania ich kopii. 
 2. Prawo do sprostowania danych – Użytkownik ma prawo sprostować swoje dane osobowe, które są nieprawidłowe lub żądać uzupełnienia danych, które są niekompletne.
 3. Prawo do usunięcia danych – Użytkownik ma prawo żądać od Administratora usunięcia jego danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”) w przypadku zaistnienia pewnych okoliczności jak cofnięcie zgody lub brak podstawy przetwarzania. Usunięcie danych Użytkownika powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – Użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w następujących przypadkach:
 1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na czas potrzebny Administratorowi na sprawdzenie poprawności tych danych;
 2. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz Użytkownik sprzeciwia się usunięciu jego danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest zbędne dla osiągnięcia celów przetwarzania, lecz Użytkownik potrzebuje danych do dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych – na czas potrzebny Administratorowi na rozpatrzenie sprzeciwu.
 1. Prawo do przenoszenia danych – Administrator wydaje Użytkownikowi jego dane w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu.
 2. Prawo do sprzeciwu względem marketingu bezpośredniego – Użytkownik może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu  jego danych osobowych w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego.
 3. Prawo do sprzeciwu z uwagi na swoją szczególną sytuację – Użytkownik może ze względu na swoją szczególną sytuację sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych opartemu między innymi na uzasadnionym interesie Administratora, w tym profilowaniu. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie.
 4. Prawo do wycofania zgody – Jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Użytkownik ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem zgody.
 5. Prawo do wniesienia skargi – W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego.

 

 • DANE KONTAKTOWE
 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy:
 1. mailowo na adres: kontakt@cmgamma.pl;
 2. listownie na adres: CM Gamma, ul. W. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa;
 3. telefonicznie pod nr tel.: +48 22 273 90 00.
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy:
 1. mailowo na adres: iod@cmgamma.pl;
 2. listownie na adres: IOD CM Gamma, ul. W. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa.

 

 • BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
  1. W celu zapewnienia poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie obowiązki.
  2. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
  3. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

 

 • ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom zewnętrznym, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, w celu zapewnienia Użytkownikom wysokiej jakości świadczonych usług. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

 • PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
  1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską oraz wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
  2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 

 • PLIKI COOKIES

Strona CM Gamma może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.

 

W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać

 

 • PROFILOWANIE

W CM Gammie nie dochodzi do profilowania osób. 

 

 • ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Polityce prywatności Serwisu w celu zapewnienia, iż spełnia aktualne wymogi prawne oraz w celu objęcia nią nowych funkcji lub usług.