Aktualności / Klauzula informacyjna w związku ze świadczeniem usług medycznych (art. 13 RODO)

25 maja 2018 | Aktualności

Klauzula informacyjna w związku ze świadczeniem usług medycznych (art. 13 RODO)


1. Administratorem podanych danych jest Centrum Medyczne Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-785) przy ul. Władysława Broniewskiego 3, (dalej „CM Gamma”). W CM Gamma powołany jest inspektor ochrony danych (zwany także administratorem bezpieczeństwa informacji), do którego można kierować zapytania na adres: abi@cmgamma.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez CM Gamma w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
1) objęcia opieką zdrowotną i zapewnienia możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych, a także w celach rezerwacji, potwierdzania i odwoływania usług medycznych, informowania Pani/Pana o zarezerwowanych terminach, o wynikach lub innych sprawach związanych z udzielanymi lub planowanymi świadczeniami zdrowotnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., s. 1) (dalej: „RODO”);
2) weryfikacji Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego oraz prowadzenia, udostępniania i przechowywania dokumentacji medycznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO i art. 24 ust. 1 i n. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta (Dz. U. z 2017 poz. 1318 i 1524);
3) dokonywania rozliczeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i dochodzeniem roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
4) prowadzenia ksiąg rachunkowych – na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395).
3. Przetwarzanie danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 i 3 jest niezbędne dla realizacji przez CM Gamma umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach abonamentu medycznego i dochodzenia związanych z nią roszczeń, a także dla realizacji interesów Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy związanych z zapewnieniem Pani/Panu dostępu do abonamentu medycznego.
4. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych lub zakładom ubezpieczeniowym. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane :
1) w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2 – przez okres wymagany przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2, 3 i 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
2) w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 i 3 – do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3) w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt 4 – przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne.
7. Podanie danych osobowych w przypadkach, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 jest dobrowolne. W przypadkach, o których mowa w pkt 2 ppkt 2, obowiązek podania danych wynika ze wskazanych tam przepisów prawa. Niepodanie przez Panią/Pana danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych objętych umową abonamentu medycznego.